Så här jobbar vi på förskolan

Vi är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, vilket innebär att vi ser barnen som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare och utgår från deras förutsättningar och intressen. I vårt arbete vill vi ge barnen möjlighet till de hundra språken, där återbruk används som en kreativ kraft när barnen bygger, skapar och har möjlighet att använda sin fantasi.

Förskolans läroplan Lpfö 98 rev 16, skollagen, FN:s barnkonvention och kommunens skolplan ligger till grund för vår planering och utvärdering.

Kommungemensamt projekt

Vi arbetar med det kommungemensamma projektet "Vär(l)den av möten". Ett projekt som pågår under hela dagen som barnen påverkar och driver framåt, men där vi även arbetar med gemensamma värden som hållbar utveckling, den moderna barndomen, demokrati, solidaritet, kreativitet, fantasi, våga drömma, ett lugnare tempo och bli en del av det nya Haninge som växer fram. Projektarbetet sker i mindre grupper som kan se olika ut. Vi arbetar kontinuerligt med att skapa kreativa och utmanande lärmiljöer och lägger stor vikt vid barnens delaktighet. Vi ser olikheter som en tillgång som berikar. Alla ska känna sig respekterade och lyssnade på i förskolans verksamhet.

Digitalitet

Vi följer intresserat den digitala utvecklingen och tror att IKT (informations- och kommunikations teknik) är självklara verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Barnen får möjlighet att arbeta med surfplattor och kameror och kan på så sätt dokumentera det som är viktigt för dem. Från och med hösten 2016 använder vi oss av Unikum som är ett verktyg som underlättar för föräldrarnas delaktighet i det som dagligen händer på förskolan.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation ser vi som ett förhållningssätt och ett viktigt verktyg som hjälper oss att öka medvetenheten om vårt arbete på förskolan. Den pedagogiska dokumentationen synliggör barnens lärandeprocesser och ligger som grund till det systematiska kvalitetsarbetet som vi arbetar med.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2018